Ταυτότητα Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

Εργαλείο Χρηματοδότησης

 

Τίτλος Έργου:                                                                              

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 

<<Εφαρμογή Επιχειρηματικής Ανάλυσης Δεδομένων  σε Έξυπνα Εργοστάσια>>

 

Ημερομηνία Έναρξης:

16 Ιουνίου 2020

Διάρκεια:

36 μήνες

Σύνολο Προϋπολογισμού:

598.750 €

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:                                             Δρ. Ιάκωβος Γκιουρουλιάν

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εφαρμογή αναλυτικών εργαλείων μεγάλων δεδομένων σε γραμμή παραγωγής του ομίλου VIOHALCO, και πιο συγκεκριμένα στην εταιρία FULGOR (παραγωγή εξειδικευμένων καλωδίων) με στόχο την μετεξέλιξη τους σε έξυπνο ψηφιακό εργοστάσιο με βελτιστοποιημένη παραγωγή. Στη σύγχρονη έξυπνη ψηφιακή βιομηχανία 4ης γενιάς - INDUSTRIE 4.0 (η οποία αναφέρεται ως η 4η βιομηχανική επανάσταση), οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής, στο επιχειρηματικό λογισμικό και στην αυτοματοποίηση συνδυάζονται με έξυπνους αισθητήρες (ΙοΤ) στην γραμμή παραγωγής και στον χώρο του εργοστασίου και με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (Machine Learning) και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) σε συνδυασμό με ψηφιακά αντίγραφα της γραμμής παραγωγής (Digital twins) σε πραγματικό χρόνο που ελέγχουν ψηφιακά το εργοστάσιο με περιορισμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Στα εργοστάσια του ομίλου VIOHALCO και ιδιαίτερα στη γραμμή παραγωγής της FULGOR που είναι ήδη σε καλό τεχνολογικό επίπεδο υπάρχει συνεχόμενη και εντεινόμενη ανάγκη για αποδοτικότερες παραγωγικές διαδικασίες με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα και ελαχιστοποίηση του κόστους, μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση του Έξυπνου ή Ψηφιακού εργοστασίου (Smart/ Digital factory). Οι παραπάνω ανάγκες μπορούν να εξηπηρετηθούν με εφαρμογή αρχών διαλειτουργικότητας, δηλαδή διασύνδεσης και συνεχούς επικοινωνίας των συσκευών, μηχανών, αισθητήρων και ανθρώπων, της ψηφιοποίησης της πληροφορίας, της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και τέλος της αρχής της αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων, μέσω της μηχανικής μάθησης.

Φορείς Σύμπραξης:

  • TEKA SYSTEMS BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (TEKA SYSTEM)
  • FULGOR A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (FULGOR)
  • New Energy & Environmental Solutions & Technologies E.E. (NEEST).

 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η διάσταση της αναπηρίας, η ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας
για τα ΑμεΑ, προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό 1303/2013 και λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της
προετοιμασίας και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επομένως, σε κάθε ενέργεια επικοινωνίας οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στην πληροφόρηση για τα έργα που
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.
Το Παράρτημα 5 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 δίνει βασικές κατευθύνσεις για τα μέσα
επικοινωνίας και την υλοποίησή τους και βασίζεται σε πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) που υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Sign-up to our newsletter

Please wait…